Istnieje wiele ważnych kwestii powiązanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Między innymi trzeba pamiętać o nazwie firmy i jej zastrzeganiu. Procedura zastrzegania nazwy firmy zależy od wybranej formy ochrony. W Polsce można zarejestrować nazwę firmy jako znak towarowy lub nazwę przedsiębiorstwa. Warto uzyskać więcej informacji związanych z takim procesem.

Procedura zastrzegania nazwy firmy – podstawowe informacje

Co warto wiedzieć o zastrzeganiu nazwy firmy?

Przed rozpoczęciem procesu rejestracji należy upewnić się, że wybrana nazwa firmy jest dostępna. W tym celu należy dokonać wyszukiwania w rejestrze znaków towarowych Urzędu Patentowego RP oraz w ogólnodostępnych bazach danych. Następnie należy wypełnić wniosek o rejestrację znaku towarowego, który można złożyć drogą elektroniczną lub za pomocą tradycyjnego formularza papierowego. Wniosek powinien zawierać m.in. nazwę znaku towarowego, dane właściciela znaku, opis towarów lub usług, dla których ma być stosowany znak.

Po złożeniu wniosku, Urząd Patentowy RP przeprowadza badanie formalne i merytoryczne, aby sprawdzić, czy wniosek spełnia wymagania formalne oraz czy zgłaszany znak towarowy nie koliduje z już istniejącymi znakami towarowymi. Po pozytywnym przejściu procedur badania formalnego i merytorycznego, zgłoszony znak towarowy jest publikowany w Biuletynie Urzędu Patentowego. W ciągu trzech miesięcy od daty publikacji, osoby trzecie mają prawo do złożenia sprzeciwu przeciwko rejestracji znaku towarowego. Jeśli nie zostanie złożony sprzeciw lub zostanie on odrzucony, Urząd Patentowy RP wydaje decyzję o rejestracji znaku towarowego.

Rejestrując nazwę przedsiębiorstwa, tak jak w przypadku rejestracji znaku towarowego, należy sprawdzić, czy wybrana nazwa firmy jest dostępna, tj. czy nie jest już zarejestrowana przez inną firmę. Zgodnie z informacjami dostępnymi na stronie https://www.kancelarialech.pl/jak-zastrzec-nazwe-firmy/ oraz w innych źródłach internetowych należy wypełnić wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, który można złożyć w urzędzie gminy lub w placówkach obsługujących przedsiębiorców. Kolejny etap to rejestracja w urzędzie patentowym.